Back to Homepage

Editors of FDA Express

2019.12-

Editor: Hongguang Sun,Yingjie Liang
Members: Shuhong Wang
Technical Support:
 Lin CHEN

2018.11-2019.11

Editor: Hongguang Sun,Yingjie Liang
Members: Xianglong Su
Technical Support:
 Lin CHEN

2018.5-2018.11

Editor: Wen CHEN
Associate Editor:
Yingjie Liang
Members: Xianglong Su
Technical Support:
 Lin CHEN

2017.3-2018.4

Editor: Wen CHEN
Associate Editor:
Yingjie Liang
Members: Xindong Hei
Technical Support:
 Lin CHEN

2011.9-2017.3

Editor: Wen CHEN
Associate Editor: Hongguang Sun
Members: Guofei Pang, Xindong Hei
Technical Support:
 Lin CHEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 ---. All Rights Reserved.